Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

 

Hozzájárulok, hogy Szécsényi Dóra (székhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/A, adószám: 76426337-1-43) (továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján az Adatkezelő számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel. Az Adatkezelő a kapcsolattartás céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át. Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek az Adatkezelő aktuális akcióiról történő tájékoztatása.

A kezelt adatok köre: • név • e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez. Az adatkezelés címzettjei: az Adatkezelő.

Az adatkezelés módja: Az Adatkezelő adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak. Az Adatkezelő személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban:

• tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról

• visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e

• kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését

• tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint

• bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá

• panaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/ panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal. A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:

• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

• Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem az Adatkezelőt is. Az Adatkezelő köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

• adataimról,

• azok forrásáról,

• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

• személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést Adatkezelő visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve – A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt). A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.